Instromen in leerjaar 1

Op dinsdag 9 november 2021 openen we om 9 uur 's ochtends de interesselijst voor nieuwe leerlingen die in klas 1 willen instromen in schooljaar 2022-2023. Deze lijst sluit op dinsdag 23 november 2021 om 13 uur ’s middags. Zolang de lijst geopend is, kunnen aspirant-leerlingen hun interesse kenbaar maken via het formulier nieuwe leerling. De volgorde waarin aspirant-leerlingen gedurende deze periode hun interesse kenbaar maken heeft geen invloed op de kansen van de aspirant-leerling bij een eventuele loting.

Toelatingsvoorwaarden

Bij alle aspirant-leerlingen die hun interesse kenbaar hebben gemaakt, onderzoeken we na ontvangst van het interesseformulier en de bijbehorende documentatie of zij voldoen aan de vijf toelatingsvoorwaarden van de school. De toelatingsvoorwaarden zijn:

  • de aspirant-leerling rondt de basisschool met succes af;
  • de aspirant-leerling heeft een diagnose binnen het autismespectrum;
  • de basisschool geeft het advies voor vmbo-tl of havo of vwo in het voortgezet speciaal onderwijs;
  • de aspirant-leerling heeft reëel zicht op het behalen van een diploma vmbo-tl, havo of vwo;
  • voor aspirant-leerlingen uit samenwerkingsverbanden VO 2801, VO 2802, VO 2803 en VO 2807 is door de basisschool een pre-advies aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Wat een pre-advies is, wordt onderaan deze bladzijde uitgelegd.

Aspirant-leerlingen die naar de voorlopige verwachting van de school aan deze toelatingsvoorwaarden zullen voldoen, ontvangen van ons een lotingscode. De aspirant-leerlingen die naar verwachting niet aan deze voorwaarden (zullen) voldoen, krijgen een bericht dat de procedure wordt gestopt. Hierin worden ook alternatieve onderwijsplekken aangegeven.

Wij streven ernaar om deze berichten binnen drie werkdagen na ontvangst van het interesseformulier en de bijbehorende documentatie via e-mail te versturen naar ouders en verzorgers. Beschikt u niet over een e-mailadres, dan ontvangt u van ons een reactie op uw postadres. Mocht u binnen deze termijn per abuis geen reactie van ons hebben gekregen, dan kunt u dit tot en met maandag 29 november 2021 aangeven bij onze schooladministratie op 071 5 237 237.

Beschikbare plaatsen

We starten in het eerste leerjaar met maximaal 55 leerlingen. Zijn er minder dan 56 aspirant-leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, dan worden zij allemaal uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat geval vindt er dus geen loting plaats. Zijn er meer dan 55 aspirant-leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, dan volgt wel een loting.

Bij een loting werken we met twee lotingslijsten. Op de A-lijst staan de namen van aspirant-leerlingen die wonen binnen het werkgebied van de samenwerkingsverbanden waarbij onze school is aangesloten (VO 2801, VO 2802, VO 2803, VO 2806 en VO 2807). Mocht u willen weten welk samenwerkingsverband hoort bij uw woonplaats, dan kunt u dit vinden in het overzicht van de samenwerkingsverbanden VO. Op de B-lijst staan de namen van aspirant-leerlingen die buiten dit werkgebied wonen. De loting werkt ‘getrapt’. Er wordt eerst geloot onder de namen op A-lijst. Zijn er dan nog onderwijsplekken beschikbaar, wordt de loting vervolgd onder B-lijst.

Indien er een loting plaatsvindt, zal dit zijn in de week van 6 december 2021. Ingelote aspirant-leerlingen ontvangen na de loting een schriftelijke uitnodiging voor het intakegesprek. Uitgelote aspirant-leerlingen krijgen een bericht dat de procedure wordt stopgezet. Hierin staan ook alternatieve onderwijsplekken en het gelote nummer. Beide berichten versturen we in de week van 13 december 2021. Mocht u per abuis geen bericht ontvangen, dan kunt u dit op maandag 20 december 2021 aangeven bij onze schooladministratie op 071 5 237 237.

Mocht er in de maanden na de kerstvakantie toch een onderwijsplek vrijkomen, dan versturen we alsnog een uitnodiging voor het intakegesprek aan de ouders en verzorgers van de aspirant-leerling die als 56e geloot is. Mocht er bij hem of haar geen interesse meer bestaan in de school, dan benaderen we de ouders en verzorgers van de aspirant-leerling die als 57e geloot is enzovoort. Deze werkwijze blijven we tot de herfstvakantie van schooljaar 2022-2023 hanteren voor leerjaar 1 als er plekken vrijkomen.

Intakefase

De intakegesprekken vinden plaats in de maanden januari, februari en maart van 2022. Voor de intake vragen we gegevens op bij de school van herkomst. Op basis van het intakegesprek en de beschikbare gegevens bekijken we of onze school en de aspirant-leerling een geschikte match zijn. Eén van de criteria die we hanteren is dat er reëel zicht is op het behalen van een diploma vmbo-tl, havo of vwo op onze school. Dit betekent onder andere dat een aspirant-leerling in staat moet zijn om voltijds dagonderwijs in een klassikale setting te volgen. Na het intakegesprek beslissen we of we kunnen overgaan tot plaatsing. Hierover krijgen ouders en verzorgers zo snel mogelijk na het intakegesprek bericht.

Na de intakefase

Mochten we besluiten dat een aspirant-leerling en onze school geen passende match zijn, dan bepaalt zijn of haar uitgangssituatie de vervolgstap. Komt uw kind uit klas 1 van het voortgezet (speciaal) onderwijs, dan zoekt de school van herkomst samen met u naar een andere school. Komt uw kind uit het basisonderwijs, dan proberen we samen met u en het samenwerkingsverband (SWV) naar een passende plek op een andere school te zoeken. Als we inschatten dat uw kind baat heeft bij een plek in het speciaal onderwijs, dan kunnen we, vooruitlopend op plaatsing elders, alvast wel een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen.

Wanneer we positief beslissen over de plaatsing van een aspirant-leerling op onze school, dan hebben we een geldige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om tot daadwerkelijke inschrijving te kunnen overgaan. Zolang een geldige TLV ontbreekt, kunnen wij helaas niet overgaan tot inschrijving. Voor aspirant-leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs vraagt de school van herkomst dit document aan bij het samenwerkingsverband (SWV). Voor aspirant-leerlingen die afkomstig zijn uit het (speciaal) basisonderwijs vragen wij als ontvangende school de TLV aan.

Pre-advies toelaatbaarheidsverklaring

De samenwerkingsverbanden VO 2801 (SWV Leiden), VO 2802 (SWV Midden-Holland & Rijnstreek), VO 2803 (SWV Duin- en Bollenstreek) en VO 2807 (SWV Zoetermeer) brengen voor aspirant-leerlingen in groep 8 een pre-advies uit voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Zowel het pre-advies als het schooladvies worden voor 1 februari 2022 afgegeven en beschikbaar gemaakt in OnderwijsTransparant. OnderwijsTransparant is een ict-portal waarmee scholen leerlinggegevens kunnen uitwisselen.

Het is van groot belang dat de basisscholen van VO 2801, VO 2802, VO 2803 en VO 2807 de aanvraag voor het pre-advies zo spoedig en volledig mogelijk na de start van het schooljaar doen bij het samenwerkingsverband. Voor de aanvraag zijn over het algemeen goed gedocumenteerde kindplannen nodig waaruit blijkt dat de betreffende leerling de ondersteuning van het voortgezet speciaal onderwijs nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. De exacte criteria voor het indienen van de aanvraag staan op de websites van de samenwerkingsverbanden VO 2801, VO 2802, VO 2803 en VO 2807.