Instromen in leerjaar 1

Op dinsdag 7 november 2023 openen we om 9 uur 's ochtends de interesselijst voor nieuwe leerlingen die in klas 1 willen instromen in schooljaar 2024-2025. Deze lijst sluit op dinsdag 21 november 2023 om 13 uur ’s middags. Zolang de lijst geopend is, kunnen aspirant-leerlingen hun interesse kenbaar maken via het formulier nieuwe leerling. De volgorde waarin aspirant-leerlingen gedurende deze periode hun interesse kenbaar maken heeft geen invloed op de kansen van de aspirant-leerling bij een eventuele loting.


Toelatingsvoorwaarden

Bij alle aspirant-leerlingen die hun interesse kenbaar hebben gemaakt, onderzoeken we na ontvangst van het interesseformulier en de bijbehorende documentatie of zij voldoen aan de vijf toelatingsvoorwaarden van de school. De toelatingsvoorwaarden zijn:

  1. de aspirant-leerling zal de basisschool dit schooljaar afronden;
  2. de aspirant-leerling heeft een diagnose binnen het autismespectrum;
  3. de basisschool geeft één van de volgende schooladviezen:
    • enkelvoudig advies vmbo-tl, havo of vwo;
    • combinatieadvies vmbo-tl/havo of havo/vwo;
  4. de aspirant-leerling heeft reëel zicht heeft op het behalen van een diploma vmbo-tl, havo of vwo;
  5. voor aspirant-leerlingen uit samenwerkingsverbanden VO 2801, VO 2802, VO 2803 en VO 2807 is door de basisschool een pre-advies aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Wat een pre-advies is, wordt onderaan deze bladzijde uitgelegd.

Aspirant-leerlingen die naar de voorlopige verwachting van de school aan deze toelatingsvoorwaarden zullen voldoen, ontvangen een lotingscode. De aspirant-leerlingen die naar verwachting niet aan deze voorwaarden (zullen) voldoen, krijgen een bericht dat de procedure wordt gestopt. In dit bericht worden ook alternatieve onderwijsplekken aangegeven.

Wij streven ernaar om deze berichten binnen vijf schooldagen na ontvangst van het interesseformulier en de bijbehorende documentatie via e-mail te versturen naar ouders en verzorgers. Ouders en verzorgers zonder e-mailadres, ontvangen een reactie op hun postadres. Is er binnen deze termijn toch geen reactie van ons binnengekomen, dan kunnen ouders en verzorgers dit tot en met maandag 27 november 2023 aangeven bij onze schooladministratie op 071 - 5 237 237.


Beschikbare plaatsen

We starten in het eerste leerjaar met maximaal 55 leerlingen. Zijn er maximaal 55 aspirant-leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, dan worden zij allemaal uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dat geval vindt er dus geen loting plaats. Zijn er meer dan 55 aspirant-leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, dan volgt wel een loting.

Voorafgaand aan de toewijzing van plaatsen wordt een verdeling gemaakt van het aantal beschikbare plaatsen over de combinatieklassen vmbo-tl/havo en de combinatieklassen havo/vwo. Dit betekent dat er twee poules zijn. In beide poules vindt de toewijzing van plaatsen en eventuele loting op dezelfde manier plaats.

Op de A-lijst staan de namen van aspirant-leerlingen die reeds ingeschreven staan bij één van de basisscholen van de Leo Kanner Onderwijsgroep (Musketier in Zoetermeer, Leo Kannerschool in Oegstgeest of lesplaats ESB-Curium). Voor de aspirant-leerlingen die afkomstig zijn van andere scholen, vormen we twee andere lijsten, de B- en de C-lijst. Op de B-lijst staan de namen van aspirant-leerlingen die wonen binnen het werkgebied van de samenwerkingsverbanden waarbij onze school is aangesloten (VO 2801, VO 2802, VO 2803, VO 2806 en VO 2807). Mocht u willen weten welk samenwerkingsverband hoort bij uw woonplaats, dan kunt u dit vinden in het overzicht van de samenwerkingsverbanden VO. Op de C-lijst staan de namen van aspirant-leerlingen die buiten dit werkgebied wonen.

Bij toewijzing van plaatsen hebben de aspirant-leerlingen van de A-lijst voorrang op de aspirant-leerlingen van de B-lijst. Op hun beurt hebben aspirant-leerlingen van de B-lijst voorrang op aspirant-leerlingen van de C-lijst.

Mogelijke loting

Indien er een loting plaatsvindt, zal dit zijn in de week van 4 december 2023. Ingelote aspirant-leerlingen ontvangen na de loting een schriftelijke uitnodiging voor het kennismakingsgesprek. Uitgelote aspirant-leerlingen krijgen een bericht dat de procedure wordt stopgezet. Hierin staan ook alternatieve onderwijsplekken en het gelote nummer. Beide berichten versturen we in de week van 11 december 2023. Ouders die per abuis geen bericht ontvangen, kunnen dit op maandag 18 december 2023 aangeven bij onze schooladministratie op 071 - 5 237 237.

Mocht er in de maanden na de kerstvakantie een onderwijsplek vrijkomen, bijvoorbeeld door verhuizing, dan versturen we alsnog een uitnodiging voor het kennismakingsgesprek aan de ouders en verzorgers van de aspirant-leerling die als eerstvolgende op de lotingsuitslag staat. Deze werkwijze blijven we tot de herfstvakantie van schooljaar 2024-2025 hanteren voor leerjaar 1 als er plekken vrijkomen.


Kennismakingsfase

De kennismakingsgesprekken vinden plaats in de maanden januari, februari en maart van 2024. Voor de kennismaking vragen we gegevens op bij de school van herkomst. Op basis van het gesprek en de beschikbare gegevens bekijken we of onze school en de aspirant-leerling een geschikte match zijn. Eén van de criteria die we hanteren is of er reëel zicht is op het behalen van een diploma vmbo-tl, havo of vwo op onze school. Dit betekent onder andere dat een aspirant-leerling in staat moet zijn om voltijds dagonderwijs in een klassikale setting te volgen. Na het intakegesprek beslissen we of we kunnen overgaan tot plaatsing. Hierover krijgen ouders en verzorgers zo snel mogelijk na het kennismakingsgesprek bericht.


Na de kennismaking

Mochten we tot de conclusie komen dat een aspirant-leerling en onze school toch geen passende match zijn, dan bepaalt zijn of haar uitgangssituatie de vervolgstap. Ouders van leerlingen uit klas 1 van het voortgezet (speciaal) onderwijs zoeken samen met de school van herkomst naar een andere school. Ouders van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs gaan samen met ons en het samenwerkingsverband (SWV) op zoek naar een passende plek op een andere school. Als we inschatten dat een jongere baat heeft bij een plek in het speciaal onderwijs, dan kunnen we, vooruitlopend op plaatsing op een andere school, wel alvast een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs aanvragen.

Wanneer we positief beslissen over de plaatsing van een aspirant-leerling op onze school, dan hebben we een geldige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om tot daadwerkelijke inschrijving te kunnen overgaan. Zolang een geldige TLV ontbreekt, kunnen wij niet overgaan tot inschrijving. Voor aspirant-leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs vraagt de school van herkomst dit document aan bij het samenwerkingsverband (SWV). Voor aspirant-leerlingen die afkomstig zijn uit het (speciaal) basisonderwijs vragen wij als ontvangende school de TLV aan.


Pre-advies toelaatbaarheidsverklaring

De samenwerkingsverbanden VO 2801 (SWV Leiden), VO 2802 (SWV Midden-Holland & Rijnstreek), VO 2803 (SWV Duin- en Bollenstreek) en VO 2807 (SWV Zoetermeer) brengen voor aspirant-leerlingen in groep 8 een pre-advies uit voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Zowel het pre-advies als het schooladvies worden voor 1 februari 2024 afgegeven en beschikbaar gemaakt in OnderwijsTransparant. OnderwijsTransparant is een ict-portal waarmee scholen leerlinggegevens kunnen uitwisselen.

Het is van groot belang dat de basisscholen van VO 2801, VO 2802, VO 2803 en VO 2807 de aanvraag voor het pre-advies zo spoedig en volledig mogelijk na de start van groep 8 doen bij het samenwerkingsverband. Voor de aanvraag zijn over het algemeen goed gedocumenteerde kindplannen nodig waaruit blijkt dat de betreffende leerling de ondersteuning van het voortgezet speciaal onderwijs nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. De exacte criteria voor het indienen van de aanvraag staan op de websites van de samenwerkingsverbanden VO 2801, VO 2802, VO 2803 en VO 2807.