Samenwerken

Leerlingen met autisme vragen om eenduidigheid. Goede contacten tussen school, thuis en hulpverlening zijn hierbij onmisbaar. Het is voor de leerlingen belangrijk dat er wordt samengewerkt op basis van wederzijds vertrouwen. Als school en ouders staan we gezamenlijk voor hetzelfde doel: jongeren steunen in hun ontwikkeling en ze zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij.

We maken vaak mee dat het gedrag dat jongeren thuis laten zien, verschilt van het gedrag dat ze als leerling op school tonen. Dit kan deels ingegeven zijn door het autisme, maar ook door bijvoorbeeld de puberteit. Op het Leo Kannercollege betrekken we ouders nauw bij de schoolgang. Leerkrachten informeren ouders over hun observaties en overleggen met ouders over haalbare (gedrags)afspraken en over het resultaat van deze afspraken.

Ouders kunnen voor en na schooltijd altijd contact opnemen met school, telefonisch of via e-mail. Voor vragen over zaken die spelen in de klas of rondom een leerling is de groepsleerkracht of mentor het aanspreekpunt. Als er vragen of zorgen zijn die de dagelijkse gang van zaken overstijgen of daar los van staan, dan is de coördinator van het leerjaar waarin de leerling zit de contactpersoon.

Elke leerling krijgt een veilige kring om zich heen. Doordat we de groepen klein houden (10 tot 16 leerlingen) en regelmatig contact hebben met de ouders, weten we wat er speelt. Ook bij Jim. Voor hem betekende het dat het contact met zijn ouders verbeterde, dat hij stopte met spijbelen en dat hij nu z’n diploma heeft. Dat is mooi. Want Jim kon zijn vader wel erg goed nadoen aan de telefoon…

Informatieavonden en rapportdagen

We houden per leerjaar twee informatieavonden zodat ouders goed op de hoogte zijn van de algemene zaken die spelen. De eerste avond vindt direct aan het begin van het schooljaar plaats. Op die avond kunnen ouders en de groepsleerkracht of mentor met elkaar kennismaken. De tweede ouderavond is later in het schooljaar en staat vooral in het teken van de volgende klas en wat daarbij komt kijken. Deze informatieavonden lenen zich over het algemeen minder goed voor leerlingspecifieke vragen of overleg.

Leerlingspecifiek overleg tussen ouders en school is wél mogelijk op de rapportdagen. Deze vinden vijf keer per jaar plaats, meestal op de tweede woensdag na een schoolvakantie. Op de rapportdag kijken de mentor, leerling en ouders terug op de voorbije periode en vooruit naar de periode die gaat komen. Ze bespreken de ontwikkelingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Ook de werkhouding en huiswerkattitude komen aan de orde.