Zij-instroom

De aanmelding en inschrijving van een aspirant-leerling voor klas 2 en hoger begint ermee dat ouders of verzorgers bij het Leo Kannercollege (LKC) kenbaar maken dat hun zoon of dochter interesse heeft om ingeschreven te worden bij het LKC. Het kenbaar maken gaat via het invullen en opsturen van het formulier nieuwe leerling. Binnen drie werkdagen na ontvangst van het formulier en de bijbehorende documentatie ontvangen ouders en verzorgers van ons een ontvangstbevestiging per e-mail. Ouders zonder e-mailadres, krijgen een ontvangstbevestiging op hun postadres. Mocht er binnen deze termijn per abuis geen ontvangstbevestiging binnenkomen, dan kunnen ouders contact opnemen met onze schooladministratie op 071 - 5 237 237.

Toelatingsvoorwaarden

Voor toelating hanteren we de volgende voorwaarden:

  1. de aspirant-leerling heeft een diagnose binnen het autismespectrum;
  2. de aspirant-leerling heeft een overgangsbewijs op vmbo-tl, havo of vwo-niveau;
  3. de aspirant-leerling heeft reëel zicht op het behalen van een diploma vmbo-tl, havo of vwo;
  4. er is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het samenwerkingsverband. De school waar de aspirant-leerling is ingeschreven, vraagt deze verklaring aan bij het samenwerkingsverband. Zonder geldige TLV kunnen we het interesseformulier niet in behandeling nemen.


Beschikbare plaatsen

De ervaring leert helaas dat er jaarlijks meer aspirant-leerlingen zijn die willen instromen in klas 2 en hoger dan dat er plekken zijn. Indien op het gevraagde onderwijstype en leerjaar op korte termijn plaats is, dan nodigen we de aspirant-leerling met ouders of verzorgers uit voor een oriënterend kennismakingsgesprek. Meer informatie over het gesprek is te vinden onder het kopje Kennismaking.

Is er geen plaats beschikbaar, dan plaatsen we de aspirant-leerling op een interesselijst. Zodra er wel een plaats beschikbaar is, benaderen we de aspirant-leerling die het hoogst op de interesselijst staat als eerste voor de kennismaking. In april of mei nemen we contact op met de ouders en verzorgers van de aspirant-leerlingen op de interesselijst om te vragen of de interesse nog actueel is. Ouders kunnen dan ook aanvullende informatie delen.

Uiterlijk in de week voor de zomervakantie ontvangen alle ouders van de aspirant-leerlingen die nog op de interesselijst staan een update over de beschikbare plaatsen bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Ouders kunnen aan de hand van deze informatie aangeven of ze na de zomervakantie op de interesselijst willen blijven staan of niet.


Kennismaking

Zodra de uitnodiging voor het kennismakingsgesprek is verstuurd, zullen we aanvullende gegevens opvragen bij de school van herkomst. Op basis van het kennismakingsgesprek en de beschikbare gegevens bekijken we of onze school en de aspirant-leerling een geschikte match zijn. Eén van de criteria waar we naar kijken is of een aspirant-leerling reëel zicht heeft op het behalen van een diploma vmbo-tl, havo of vwo op het Leo Kannercollege. Dit betekent onder andere dat een aspirant-leerling in staat is om voltijds dagonderwijs in een klassikale setting te volgen. Verder is het van belang dat het vakkenpakket dat is gevolgd, aansluit op het onderwijsaanbod van onze school. In onze schoolgids staat welke vakken er worden aangeboden op het Leo Kannercollege. Na het kennismakingsgesprek beslissen we of we kunnen overgaan tot plaatsing en inschrijving van een aspirant-leerling.

Mochten we besluiten dat onze school en uw kind geen passende match zijn, dan zoeken de school van herkomst en het samenwerkingsverband met u samen naar een geschikte plaats.


Examencertificaten

Aspirant-leerlingen die in de hogere leerjaren van het Leo Kannercollege willen instromen, hebben soms al één of meer examenvakken afgerond, zoals maatschappijleer of Engels. De school van herkomst geeft ter bevestiging van de afronding een certificaat af dat kan meetellen voor het behalen van het diploma op onze school. Het certificaat moet dan wel gedrukt zijn op officieel papier van de school van herkomst en gewaarmerkt zijn. Verder moet het certificaat in elk geval de volgende gegevens bevatten:

  • volledige voor- en achternaam van de aspirant-leerling;
  • geboortedatum en –plaats;
  • datum van behalen van het certificaat;
  • de naam van het vak/de vakken;
  • het behaalde resultaat, zowel in cijfers als letters (bijvoorbeeld: 7,0/zeven).
Als het certificaat niet aan een van deze eisen voldoet, zal de aspirant-leerling opnieuw examen moeten doen in het betreffende vak of de betreffende vakken. Een kopie van een cijferlijst volstaat dus niet.