Instromen in leerjaar 2 en hoger

Op dinsdag 10 januari 2023 openen we om 9 uur 's ochtends de interesselijst voor nieuwe leerlingen die in klas 2 of hoger willen instromen in schooljaar 2023-2024. Aspirant-leerlingen kunnen hun interesse kenbaar maken via het formulier nieuwe leerling. Binnen drie werkdagen na ontvangst van het interesseformulier en de bijbehorende documentatie sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Beschikt u niet over een e-mailadres, dan ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging op uw postadres. Mocht u binnen deze termijn per abuis geen ontvangstbevestiging krijgen, dan kunt u dit aangeven bij onze schooladministratie op 071 5 237 237.

Toelatingsvoorwaarden

Voor toelating hanteren we de volgende voorwaarden:

 • de aspirant-leerling heeft een diagnose binnen het autismespectrum;
 • de aspirant-leerling heeft een overgangsbewijs op vmbo-tl, havo of vwo-niveau;
 • de aspirant-leerling heeft reëel zicht heeft op het behalen van een diploma vmbo-tl, havo of vwo;
 • er is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het samenwerkingsverband. De school waar de aspirant-leerling is ingeschreven, vraagt deze verklaring aan bij het samenwerkingsverband. Zonder geldige TLV kunnen wij helaas niet overgaan tot plaatsing.

Beschikbare plaatsen

Als er plekken open zijn, vinden in juni, juli en augustus 2023 de intakegesprekken plaats. Helaas hebben we in sommige schooljaren meer aanmeldingen gehad dan we nieuwe leerlingen konden plaatsen. Bij het versturen van de uitnodigingen houden we tot 1 juni 2023 rekening met twee aspecten: de woonplaats van de aspirant-leerling en de datum en het tijdstip waarop de aspirant-leerling zijn of haar interesse kenbaar heeft gemaakt.

Aspirant-leerlingen die wonen binnen het werkgebied van de samenwerkingsverbanden waarbij onze school is aangesloten, krijgen tot 1 juni 2023 bij het versturen van de uitnodigingen voorrang (VO 2801, VO 2802, VO 2803, VO 2806 en VO 2807). Mocht u willen weten welk samenwerkingsverband hoort bij uw woonplaats, dan kunt u dit vinden in het overzicht van de samenwerkingsverbanden VO. Verder geldt dat hoe eerder een aspirant-leerling zijn of haar interesse kenbaar heeft gemaakt, hoe groter de kans op een beschikbare plek. We versturen uitnodigingen voor intakes zolang er nog plaatsen over zijn.

Na 31 mei 2023 houden we bij het versturen van de uitnodigingen geen rekening meer met de woonplaats. Indien er in die fase nog plekken over zijn, kunnen vanaf dat moment ook aspirant-leerlingen die buiten de hierboven genoemde regio’s wonen, worden uitgenodigd. Ook hierbij wordt rekening gehouden met het tijdstip waarop de aspirant-leerling zijn of haar interesse kenbaar heeft gemaakt.

Intakefase

Als er plek is, kunt u een uitnodiging voor de intake ontvangen. Zodra de uitnodiging voor de intake is verstuurd, zal het dossier worden opgevraagd. Op basis van het intakegesprek en de beschikbare gegevens bekijken we of onze school en uw kind een geschikte match zijn. Eén van de criteria die we hanteren is dat uw kind reëel zicht heeft op het behalen van een diploma vmbo-tl, havo of vwo op het Leo Kannercollege. Dit betekent onder andere dat uw kind in staat is om voltijds dagonderwijs in een klassikale setting te volgen. Verder is het van belang dat het vakkenpakket dat is gevolgd, aansluit op het onderwijsaanbod van onze school. In onze schoolgids kunt u lezen welke vakken er worden aangeboden op het Leo Kannercollege. Na het intakegesprek beslissen we of we kunnen overgaan tot plaatsing van uw kind.

Vakkenpakket

Aspirant-leerlingen die in de hogere leerjaren van het Leo Kannercollege willen instromen, hebben soms al één of meer examenvakken afgerond, zoals maatschappijleer of Engels. De school van herkomst geeft ter bevestiging van de afronding een certificaat af dat kan meetellen voor het behalen van het diploma op onze school. Het certificaat moet dan wel gedrukt zijn op officieel papier van de school van herkomst en gewaarmerkt zijn. Verder moet het certificaat in elk geval de volgende gegevens bevatten:

 • volledige voor- en achternaam van de aspirant-leerling;
 • geboortedatum en –plaats;
 • datum van behalen van het certificaat;
 • de naam van het vak/de vakken;
 • het behaalde resultaat, zowel in cijfers als letters (bijvoorbeeld: 7,0/zeven).
Als het certificaat niet aan een van deze eisen voldoet, zal de aspirant-leerling opnieuw examen moeten doen in het betreffende vak of de betreffende vakken. Een kopie van een cijferlijst volstaat dus niet.

  Na de intakefase

  Mochten we besluiten dat onze school en uw kind geen passende match zijn, dan zoeken de school van herkomst en het samenwerkingsverband met u samen naar een geschikte plaats.